tranh canvas 1

Danh ngôn về lao động

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing

William Arthur Ward

TRIẾT LÝ VỀ LAO ĐỘNG

Hành giả nghe danh lão hòa thượng đã tu hành đắc Đạo. Bèn hỏi ông rằng: “Trước khi đắc Đạo, ngài đã làm những gì?”. Lão hòa thượng: “Ta chẻ củi, gánh nước, nấu cơm”. Hành giả hỏi: “Vậy sau khi đắc Đạo thì sao?” Lão hòa thượng nói: “Ta vẫn chẻ củi, gánh nước, nấu cơm.” Hành giả lại hỏi: “Vậy cái gì gọi là đắc Đạo?”

Lão hòa thượng ôn tồn trả lời: “Trước khi đắc Đạo, lúc chẻ củi thì nghĩ về gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ về nấu cơm, nấu cơm rồi lại lo ngày mai đi chẻ củi gánh nước. Sau khi đắc Đạo, chẻ củi thì là chẻ củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì là nấu cơm.

Tu Tâm

tranh dong luc