Bảng giá dịch vụ tuyển dụng nhân viên

GÓI DỊCH VỤ

Startup

Medium

Pro

Đăng tin tại 1 ngành nghề

Gửi Nutification đến ứng viên lân cận

Làm mới tin 1 lần trên ngày

Xem lịch sử đánh giá ứng viên để lọc hồ sơ

Bảo hành

7 ngày

 1 tháng

 2 tháng

Nhân viên hỗ trợ 24/7

Chia sẻ

 Chia sẻ

 Hỗ trợ riêng